Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Wij hechten waarde aan uw privacy en verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij doen er dan ook alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

In het kort, beschermen wij uw privacy op de volgende manieren:

  •    Uw persoonlijke informatie wordt nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden;
  •    Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database;
  •    Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd;
  •    Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw bestelling af te ronden. Wij sturen geen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere e-mails anders dan na uw uitdrukkelijke toestemming;
  •    Als u geen berichten meer wilt ontvangen van desjop.nl, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar info@desjop.nl. Wij sturen u daarna geen mailings meer.

Als u een bestelling plaatst bij desjop.nl, kunnen wij u om de volgende gegevens vragen:

  •    Uw naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw bestelling correct af te handelen;
  •    Uw e-mailadres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling;
  •    Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling af te ronden;
  •    Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamde cookie. Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen - zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PC Webtrading
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen of moeten worden gedeeld
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen, klik hier voor de contactgegevens.


Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Logivert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

Logivert heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Logivert is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Logivert maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Logivert behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Logivert.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Multi-safe-pay.
Multi-safe-pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Multi-safe-pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Multi-safe-pay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Multi-safe-pay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multi-safe-pay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Multi-safe-pay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh.
Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven.
Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh.
Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Kiyoh derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen.
MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Excact.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.
Excact is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Excact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan PC Webtrading op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.
Wenst u uw gegevens in te kijken of wilt u uw gegevens wijzigen? Log in op desjop.nl met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, klik dan op 'Mijn account'.
Hier kunt u uw gegevens inzien en tevens wijzigen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
U kunt bij ons een verzoek indienen waarna u binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek ontvangt.
Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
U kunt bij ons een verzoek indienen waarna u binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek ontvangt.
Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
U kunt bij ons een verzoek indienen waarna u binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek ontvangt.
Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PC Webtrading.
Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek heeft bekeken.
Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages op te kunnen stellen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.
Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies verwijderen

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.